Všeobecné obchodní podmínky

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím i obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Spotřebitelem je pouze osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Prodávajícím je subjekt, kterého si kupující (spotřebitel) volí sám v rámci objednávkového procesu a jejichž kompletní seznam naleznete na stránce Klikmanovi prodejci. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny prodávající.

1. Náklady na dodání zboží

Zdarma u koupě zboží nad 3 000 Kč s DPH.

Při koupi zboží do 3 000 Kč platí zákazník tyto náklady:

 • obyčejný balík České pošty 80 Kč,
 • obyčejný balík DPD 60 Kč,
 • balík DPD s avizací 80 Kč,
 • osobní odběr 60 Kč (manipulační poplatek),
 • doběrečné 40 Kč.

2. Způsoby platby a dodání

a) Zákazník může platit těmito způsoby:

 • kartou EuroCard / MasterCard nebo VISA přes platební bránu,
 • platba předem na účet prodávajícího,
 • platba na dobírku při doručení zboží,
 • platba prostřednictvím systému PAYSEC.

b) Zboží může být zákazníkovi dodáno těmito způsoby:

 • jako balík prostřednictvím přepravce,
 • osobní předání na prodejně prodávajícího.

3. Poučení o právu na odstoupení

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Práva spotřebitele (kupující) na odstoupení od smlouvy se však kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nevztahují na smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Prodávající i kupující nese každý sám své náklady na použití komunikačních prostředků na dálku. Prodávající nehradí náklady kupujícího a kupující nehradí náklady prodávajícího.

5. Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti

Každá nabídka nebo nabízena cena zůstává v platnosti vždy alespoň 24 hodin. Dohodnutá kupní cena v konkrétní uzavřené kupní smlouvě (objednávka a potvrzení objednávky) je závazná a neměnná, s vyjímkou cen, které byly technickou závadou či jiným vlivem zadána zjevně chybně nebo omylem.

V případě, že se kupující rozhodne k zaplacení platbou předem na účet, je povinen zboží zaplatit nejpozději do tří dnů od potvrzení objednávky, není-li zboží zaplaceno v třídenní lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a zrušit objednávku kupujícího.

6. Informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy.

V případě, kdy chce spotřebitel bez uvedení důvodu dle předchozího odst. 3 odstoupit od kupní smlouvy je povinen:

 • Skutečnost, že odstupuje od smlouvy, prodávajícímu písemně nebo osobně sdělit,
 • spolu s tímto sdělením o odstoupení předat prodávajícímu nepoškozené zboží v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a obaly náležejícímu ke zboží,
 • prokázat prodávajícímu nákupními doklady (fakturou a dodacím listem), že jde o zboží, jež zakoupil u prodávajícího.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

7. Informace o službách po prodeji a o zárukách

Prodávající neposkytuje žádné zvláštní služby po prodeji zboží. Standardní záruční doba u zboží pro spotřebitele činí 24 měsíců s výjimkou spotřebního materiálu jehož životnost je uvedena na obalu dle podmínek jednotlivých výrobců.

8. Ostatní

Jednotlivé kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány dle obecně závazných předpisů u prodávajícího a nejsou přístupné. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku prodávajícího a to zejména v případech, kdy dodavatel prodávajícího není schopen dodat nabízené zboží.

S osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které poskytl, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů společnosti eD´system Czech, a.s. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon). Kupující má právo svůj souhlas s použitím údajů kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese info@klikman.cz.

Kupující souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., zák. o některých službách informačních společností v platném znění, k využití svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení společnosti eD´system Czech, a.s. Tento souhlas může odběratel odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným eD´system Czech, a.s. na jeho elektronickou adresu.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna je platná okamžikem jejich zveřejnění a umístnění na stránkách www.klikman.cz. Pro již uzavřené kupní smlouvy platí všeobecné obchodní podmínky platné v okamžiku uzavření kupní smlouvy (objednávka a potvrzení objednávky).


Close Zpráva stránky
Close Zpráva stránky
TOPlist