Možnosti vrácení zboží

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

Vyplňte tento formulář a společně se zbožím zašlete na adresu prodejce nebo na centrální sběrné místo. Samozřejmě máte možnost produkt vrátit osobně u prodejce.

Adresy pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě:

 • osobně u prodejce, který je uveden na faktuře,
 • prostřednictvím přepravce u prodejce, který je uveden na faktuře,
 • prostřednictvím přepravce na centrálním sběrném místě:

Klikman
Novoveská 1262/95
709 00 Ostrava 9

Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat:

 • jméno a příjmení
 • číslo faktury
 • kontakt (telefon, e-mail)

Obecná pravidla

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (soukromá osoba, která nenakupuje na IČO) a na druhé straně prodávající.

Spotřebitelem je pouze osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Prodávajícím je subjekt, kterého si kupující (spotřebitel) volí sám v rámci objednávkového procesu a jejichž kompletní seznam je uvedený na stránce Klikmanovi prodejci. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny prodávající.

Byla-li tato smlouva uzavřena při objednávce zboží nebo služeb prostřednictvím internetového obchodu, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, do 14 dnů od převzetí zboží.

Podmínky uplatnění odstoupení od smlouvy

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodejci doručeno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodejce má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak prodejce má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Spotřebitel obdrží zpět své peníze do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Prodejce nemá nárok na žádný paušální storno poplatek.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv v těchto případech:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.


Close Zpráva stránky
Close Zpráva stránky
TOPlist